PHP, symfony

SymfonyをMacローカルにインストールしてみる。

「効率的なWebアプリケーションの作り方」をSymfony2.7で作って学んでいくための前準備。

1. Symfonyインストール

最近のSymfonyはイ ...